జీ లిన్ COFCO ప్రాజెక్ట్

COFCO 5000 ఈనిన వ్యవసాయ ప్రాజెక్ట్
image001

image003
వ్యవస్థ మరియు గింజల్లో ఫీడింగ్ Egebjerg ఆసియా అందించాయి.WhatsApp ఆన్లైన్ చాట్!