பிலிப்பைன்ஸ் திட்டம்

பன்றி வேளாண்மையை சர்வதேச வர்த்தக மையம் (ஏ.டீ.ஐ-ITCPH) Lipa: சிட்டி பிலிப்பைன்ஸ் குட்டி போடும் பன்றிகளுக்கான கூடையொன்றில்

 வெளிநாட்டுச் சந்தையில், Chima ஆசியாவின் முதல் திட்டம்.

7e101169a35d6ed4ec17852964e8cad
e01b1034d8796809bf157b2778f0260
727e0449ec08d3a7b89606427373135


பயன்கள் ஆன்லைன் அரட்டை!