ඩෙන්මාර්ක ව්යාපෘතිය

1200 පූර්ණ ලයින් ඩෙන්මාර්කය වපුරයි. මෙම ව්යාපෘතිය EGEBJERG හොඳ තත්ත්වයේ පෙන්නුම් කරන, අවුරුදු 20 ක් පුරා පවත්වාගෙන ගොස් ඇත.නම් WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!