පිලිපීනය ව්යාපෘතිය

අමු පාලන (ATI-ITCPH) ලීපා නගරය පිලිපීනයේ වමාරා කන කූඩ ජාත්යන්තර වෙළඳ මධ්යස්ථානය

 විදේශ වෙළෙඳපොළ තුළ Chima ආසියාවේ පළමු ව්යාපෘතිය.

7e101169a35d6ed4ec17852964e8cad
e01b1034d8796809bf157b2778f0260
727e0449ec08d3a7b89606427373135


නම් WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!