ෙෂේජියෑං Neteast Weiyang ව්යාපෘති

 

Anji, Zhejing පළාතේ වපුරයි ව්යාපෘති 1200

图片 30
ආහාර පද්ධතිය, ජලය පද්ධතිය සහ පෑන උපකරණ නිර්මාණය හා Egebjerg ආසියාවේ විසින් ඉදිරිපත් කර ඇත.
image002 image003

image004 image005නම් WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!