ප්රදර්ශන

Meet CHIMA ASIA at below Exhibitions:

CHIMA ආසියාව සෑම වසරකම ප්රදර්ශන කිහිපයක් සහභාගී ඇත. කරුණාකර, ඔබ අප හමුවීමට හැකි, ඔබ අසල ඉදිරි ප්රදර්ශන ලැයිස්තුව පහත බලන්න:

1

Qingdao /China 19-21 Feb,2019

https://www.chima-asia.com/uploads/86a126c34.jpg

Moscow/Russia  2-4 Feb 2020

 

Hanover/Germany 17 – 20 November 2020

 නම් WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!