ഡാനിഷ് പദ്ധതി

1200 വിതെക്കുന്നവൻ പൂർണ്ണ ലൈൻ ഡെന്മാർക്ക്. ഈ പദ്ധതി എഗെബ്ജെര്ഗ് നല്ല ഗുണമേന്മയുള്ള കാണിക്കുന്ന 20 വർഷമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചെയ്തു.ആപ്പ് ഓൺലൈൻ ചാറ്റ്!