പോർചുഗൽ ക്ഷേമ പ്രസവാവധി കിടക്ക പദ്ധതി

പോർചുഗൽ ലെ ആദ്യ വെല്സഫെ അറകളായി.

ഛിമ ഏഷ്യ പോർചുഗൽ ഫാം ലേക്ക് അയഞ്ഞ വിതെക്കുന്നതു വെല്സഫെ അറകളായി ഏല്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത് പോർച്ചുഗലിലെ അയഞ്ഞ ഭവന സിസ്റ്റം നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ പദ്ധതി, അത് നാട്ടുകാരിൽ ഫാം പലിശ ഒരു ഭാവനാ സൃഷ്ടി.  ആപ്പ് ഓൺലൈൻ ചാറ്റ്!