គម្រោងហ្វ៊ីលីពីន

មជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនៅលើជ្រូកចិញ្ចឹម (ATI-ITCPH) ក្រុង Lipa ប្រទេសហ្វីលីពីន crate farrowing

 គម្រោងដំបូងនៃ Chima អាស៊ីនៅក្នុងទីផ្សារបរទេស។

7e101169a35d6ed4ec17852964e8cad
e01b1034d8796809bf157b2778f0260
727e0449ec08d3a7b89606427373135


កម្មវិធី WhatsApp លើបណ្តាញជជែកកំសាន្ត!