តាំងពិព័រណ៍

Meet CHIMA ASIA at below Exhibitions:

CHIMA អាស៊ីពិព័រណ៍ជាច្រើនក្នុងការចូលរួមជារៀងរាល់ឆ្នាំ។ សូមមើលខាងក្រោមជាបញ្ជីនៃការតាំងពិព័រណ៍ខាងមុខនេះនៅជិតអ្នក, ដែលជាកន្លែងដែលអ្នកអាចជួបយើង:

1

Qingdao /China 19-21 Feb,2019

https://www.chima-asia.com/uploads/86a126c34.jpg

Moscow/Russia  2-4 Feb 2020

 

Hanover/Germany 17 – 20 November 2020

 កម្មវិធី WhatsApp លើបណ្តាញជជែកកំសាន្ត!