پروژه فیلیپین

مرکز بازرگانی بین المللی در پرورش خوک (ATI-ITCPH) Lipa درباره شهر فیلیپین ماشین آلات برای لمبنج جعبه

 این پروژه برای اولین بار از Chima از آسیا در بازار خارجی است.

7e101169a35d6ed4ec17852964e8cad
e01b1034d8796809bf157b2778f0260
727e0449ec08d3a7b89606427373135


واتساپ چت آنلاین!